31 กรกฎาคม 2562 จังหวัดตรัง เชิญชวนประชาชนร่วมปลูกต้นไม้ อย่างน้อยคนละ 1 ต้น ในที่ดินของตนเองตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG***************

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่าด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและทุกภาคส่วน ได้ร่วมใจและบูรณาการร่วมกันปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 1 ต้น ในที่ดินของตนเอง พื้นที่หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ที่สาธารณะ ศาสนสถาน โดยมีเป้าหมายปลูกต้นไม้ 10 ล้านต้น ทั้งนี้ประชาชนสามารถขอรับกล้าไม้ได้ที่หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดตรัง จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 1 ต้น ในที่ดินของตนเอง โดยมีเป้าหมายปลูกต้นไม้ทั่วทั้งประเทศกว่า 10 ล้านต้น ในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งเมื่อโครงการนี้สิ้นสุดลง และต้นไม้ที่ได้รับการปลูกในโครงการดังกล่าวเจริญเติบโตก็จะให้ร่มเงา สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทยเฉกเช่นพระบารมีของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่แผ่ไพศาลให้อาณาประชาราษฎร์ได้พึ่งพิงตลอดมา